Current Research Associates and Students


Research Professor

Shaojie Tang

Ph.D. Students

Wei Chang
Ying Dai
Pouya Ostovari
Dawei Li
Huanyang Zheng
Ziqi Wan
Ning Wang


Master Students


Kangkang Li
Adam P. Blaisse

Contador    Since December 2005